คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานพิมพ์ ส 3
ช่างไฟฟ้า ชั้น 3
พนักงานบริหารอาคารฯ
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม (One stop service)
พนักงานขับรถ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานธุรการ
ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานพิมพ์ดีด

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
พนักงานคอมพิวเตอร์

คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ