คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือสำนักงานเขตพื้นที่

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
พนักงานคอมพิวเตอร์
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ช่างไฟฟ้า ชั้น 2
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานธุรการ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานพิมพ์ดีด
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี