อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ดรสุรัตน์

นายสุรัตน์  ดวงชาทม

ประธานอนุกรรมการ

อ4

นายโสภณ  ชาเรืองฤทธิ์

ผู้แทน กศจ.

 

อ1

นายทองไส เทียบดอกไม้

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศึกษา หรือด้านอื่นๆ

ออออ

นายศฎายุช ไชยะลาด

นายอำเภอบรบือ

 

อ9

พ.อ.อ. เสมอ มะปัญญา

ครู

 

อ6

นายโกวิท  ภูโอบ

ผู้แทน ก.ค.ศ.

 

ออ8

นายสมยศ  พรเพ็ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

อ5

นายสุริยันต์  สายเมือง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านบริหารงานบุคคล

ผอเปิ้ล

นางปริยากร  บุญจันทร์

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

อ7

นายสุวิทย์ วงษาไฮ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านกฎหมาย

เจ้านาย

นายสุภาพ  วงษามาตย์

อนุกรรมการและเลขานุการ