ระบบบริหารจัดการออนไลน์

        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 มีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ของหน่วยงานการให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการในรูปแบบออนไลน์โดยมีช่องทางผ่านเว็บไซต์ประกอบด้วยระบบโปรแกรม ดังนี้