ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุภาพ วงษามาตย์

ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 1

เบอร์โทรศัพท์ : 088-954-5942
E-mail : Suparbvo07@gmail.com

ดร.สมเพชร มัชปะโม

รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 1

เบอร์โทรศัพท์ : 085-011-1453
E-mail : Sompet.mach@gmail.com

นางกัญจนา สัตตรัตนำพร

รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 1

เบอร์โทรศัพท์ : 098-357-6953
E-mail : Taiptwschool@gmail.com

นายอดุลย์ จันทร์ฝาง

รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 1

เบอร์โทรศัพท์ : 089-937-2601
E-mail : Kruadun101@gmail.com

นางเอ็มอร ทวยภา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ : 043-723-517
E-mail : airm.on1971@gmail.com

นางสาวพะยอม ชาติเกษมชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 043-723-207
E-mail : Kasemchai80@gmail.com

นางสาวนภาพร อุทัยสาร์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ : 043-722-990
E-mail : Utnapa@gmail.com

นางปริยากร บุญจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 043-725-213
E-mail : Prari1803@gmail.com

นางปารณีย์ ศรีแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 043-712-225
E-mail : Darunee012511@gmail.com

นางสุดารัตน์ เพียลา

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรศัพท์ : 043-722-990
E-mail : Sudaphoto3@gmail.com

ดร.นรากร ศรีวาปี

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 043-723-012
E-mail : Koi.narakorn@gmail.com

นางวราภรณ์ ตรีไพศาลภักดี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 043-723-207
E-mail : Kaijaokna@gmail.com

นางสาวสุกัญญา จำปาทอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี

เบอร์โทรศัพท์ : 043-723-207
E-mail : Sukanya.jng@gmail.com

ดร.พลพิศิษฐ์ ตาละซอน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ : 043-722-990
E-mail : Polpisit22@gmail.com