ผู้บริหาร
กิจกรรม สพท.
ข่าวสาร
ภารกิจ ผอ.เขต
แผยแพร่ข้อมูล
E-service

ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1

DSCF9877

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง

ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

2

ดร.สมเพชร มัชปะโม

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

3

นางกัญจนา สัตตรัตนำพร

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

4

นายอดุลย์ จันทร์ฝาง

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจ ผอ.เขต ฯ

สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมติดตามการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA)
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นเชิงนโยบายศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกก่อหนองโน
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

ผลงานทางวิชาการ

จดหมายข่าวโรงเรียน

E - Service