สารสนเทศ
ผู้บริหาร
กิจกรรม สพท.
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
ภารกิจ ผอ.เขต
แผยแพร่ข้อมูล
E-service
ผอ เขต

นายสุภาพ วงษามาตย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1

ผอ สุภาพ

นายสุภาพ วงษามาตย์

ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

ดร.สมเพชร มัชปะโม

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

นางกัญจนา สัตตรัตนำพร

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

นายอดุลย์ จันทร์ฝาง

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ภารกิจ ผอ.เขต ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนวันครู 2502
ประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566

ผลงานทางวิชาการ

จดหมายข่าวโรงเรียน

E - Service