สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุแยกเป็นรายเดือน