รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบการนิเทศภายในที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ตามรูปแบบ Nongkha model