การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑