รายงานการพัฒนาครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 โดยใช้ชุดฝึกอบรมออนไลน์