โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาท