รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)