รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)