แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)