คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร