โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา ท่าตูม ห้วยแอ่ง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 มอบหมายให้นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย และนางสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรม ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา ท่าตูม ห้วยแอ่ง ณ โรงแรมเอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม

Loading