เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่  9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนการนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ ของ สพท.ประจำปี พ.ศ.2566 และเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานไปใช้ประกอบการวางแผน ปรับปรุง พัฒนานโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading