เข้าร่วมประชุมการแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมการแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในการออกประกาศ/คำสั่งตามที่กฎหมายกำหนด ให้เหมาะสมกับระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading