ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้มอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน และเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอนแก่งเลิงจาน ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง และโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ ตามโครงการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Loading