ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่  4,7 และ 11 สิงหาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้มอบหมาย หน่วยตรวจสอบภายใน และเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตามโครงการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Loading