ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านหนองคูขาด โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ และโรงเรียนบ้านหัวหนอง

วันที่ 14-15 กันยายน 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้มอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน และเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนแดงหนองคูขาดออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านหนองคูขาด โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ และโรงเรียนบ้านหัวหนอง ตามโครงการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Loading