ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้มอบหมายหน่วยตรวจสอบภายในและเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม และโรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแกดำวังแสง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Loading