อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessmant : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessmant : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2566 โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

Loading