สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา “เขตสุจริต” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อร่วมส่งเสริมการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคม ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป

Loading