สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดการประชุมผู้รับผิดชอบ ICT สถานศึกษาเชิงปฏิบัติโครงการขับเคลื่อน ITA สถานศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดการประชุมผู้รับผิดชอบ ICT สถานศึกษาเชิงปฏิบัติโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนายกระดับประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการประเมิน ประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนีและห้องประชุมตักสิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading