สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading