สพป.มค.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 – 30 มีนาคม 2565 นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มค. 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์ ในนามคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามคำสั่ง ที่ 103/2565 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน ครอบคลุมทั้ง 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย อำเภอแกดำ และอำเภอบรบือ เพื่อติดตาม และแนะนำการใช้ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) เพื่อให้โรงเรียนรู้กระบวนการคัดกรองนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนเสมอภาค จากกองทุน กสศ.