ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด โดยได้มอบนโยบาย 1.ด้านอาคารสถานที่ 2.ห้องเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 3. แหล่งเรียนรู้ 4. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย โดยมี นายทวนทอง  ชินเฮือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading