ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายภราดร เสนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานศูนย์ อ.ก.ต.ป.น. และเลขานุการ ศูนย์ ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  1.ด้านอาคารสถานที่ 2.ห้องเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 3. แหล่งเรียนรู้ 4. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอนแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกันนี้ ได้พบปะพูดคุยและมอบนโยบาย แนวปฏิบัติ 3 ห ประกอบด้วย 1 หลักการ 2.หลักเกณฑ์ 3. หลักฐาน กับคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

Loading