ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาราษีระบือ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ โดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐานตามรูปแบบ MKONE โมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาราษีระบือ 1.โรงเรียนบ้านบ้านบรบือ(บรบือราฏร์ผดุง) 2.โรงเรียนบ้านบ้านโนนราษีฝาง 3.โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ด้านความปลอดภัย 2.ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้านประสิทธิภาพ

Loading