ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว

เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 นายสันติ หัดที ผอ.โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ก.ต.ป.น. พร้อมด้วย พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ โดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐานตามรูปแบบ MKONE โมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว 1.โรงเรียนบ้านดอนงัว 2.โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 3.โรงเรียนบ้านหนอวแวง-หนองตุ 4.โรงเรียนบ้านดงมัน 5.โรงเรียนบ้านขี้เหล็กยานาง 6.โรงเรียนบ้านบกพร้าว 7.โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 8.โรงเรียนบ้านแดง 9.โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 10.โรงเรียนบ้านบัวมาศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ด้านความปลอดภัย 2.ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้านประสิทธิภาพ

Loading