ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองจิกกำพี้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ โดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐานตามรูปแบบ MKONE โมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองจิกกำพี้ 1.โรงเรียนบ้านหนองจิก 2.โรงเรียนบ้านหนองแกอุดมวิทย์ 3.โรงเรียนบ้านดอนบม 4.โรงเรียนบ้านซองแมว 5.รงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 6.โรงเรียนบ้านหัวนา 7.โรงเรียนบ้านเป้า 8.โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 9.โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 10.โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ด้านความปลอดภัย 2.ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้านประสิทธิภาพ

Loading