ลงพื้นที่จัดทำคลิปการถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้บูรณาการตัวชี้วัด (Active Learning)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566  นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  พร้อมด้วย ดร.นรากร ศรีวาปี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่จัดทำคลิปการถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้บูรณาการตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยมีแหล่งเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ วัดบ้านศรีสุข ฟาร์มเพาะเห็ดบ้านศรีสุข และการเลี้ยงไก่ไข่ในชุมชน เพื่อใช้เผยแพร่ เป็นตัวอย่างให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ และนำเสนอในรายการ OBEC Channel ณ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิ่งเมือง

Loading