ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นางปารณีย์ ศรีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา แล้วนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตต่อไป โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม 

Loading