ร่วมพิธีเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพปมหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค จุดที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันของสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี

Loading