ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เมืองรู้เท่าทันสื่อ”

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เมืองรู้เท่าทันสื่อ” เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคามสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน ยังร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างจังหวัดมหาสารคาม กับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเมืองรู้เท่าทันสื่อในคราวต่อไป ณ อาคารวิทยพัฒนาและห้องประชุมสิกขาลัยชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Loading