ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม และ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร โดยได้มาประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทองทั้งด้านเชิงประจักษ์และด้านเอกสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง โรงเรียนหนองแวง-หนองตุ โรงเรียนบ้านดงมัน อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading