ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ด้านเชิงประจักษ์ และด้านเอกสาร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร  มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ  ดำเนินการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ด้านเชิงประจักษ์ และด้านเอกสาร จุดที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โดยมีโรงเรียนขอรับการประเมินในวันนี้ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ โรงเรียนบ้านจำนัก โรงเรียนบ้านดงน้อย โรงเรียนบ้านท่าสองคอน โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง โรงเรียนบ้านหินลาด โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านโคกล่าม โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading