ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน