ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร  มัชปะโม และ นายอดุลย์  จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ  ลงพื้นที่เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ประเมินผลงานด้านเชิงประจักษ์ และด้านเอกสาร ณ โรงเรียนบ้านนานกเขียน โรงเรียนชุมชนบ้านลาด อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading