ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร  มัชปะโม และ นายอดุลย์  จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ  ลงพื้นที่เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ประเมินผลงานด้านเชิงประจักษ์ และด้านเอกสาร ณ โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น และโรงเรียนบ้านยางสามัคคี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading