ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม และ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร โดยได้มาประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทองทั้งด้านเชิงประจักษ์และด้านเอกสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม จังหวัดมหาสารคาม

Loading