ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย