ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานรับนักเรียนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้แจ้งประกาศเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ให้สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันแล้วตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading