ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ สติปัญญา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างเต็มความสามารถความถนัด ความสนใจของผู้เรียน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะอันพึงประสงค์ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย

Loading