ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SET Guru Talk for OBEC

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “SET Guru Talk for OBEC” จัดอบรมหลักสูตร หมดหนี้มีออม ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. และหลักสูตรเลือกแผนการลงทุน กบข. ดีมีแต่ได้ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ให้แก่ข้าราชการ คูรและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูล องค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการเงิน การออม และการลงทุน นำไปสู้ความมั่งคงทางการเงินได้ในระยะยาว โดยดำเนินการถ่ายทอดสดการอลรมทั้ง ๓ หลักสูตรผ่าน OBEC Channel www.obectv.tv Facebook OBEC Channel Youtube OBEC TV โดยผู้เข้าร่วมอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสามารถรับวุฒิบัตรออนไลน์ได้ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการเงิน การออม และการลงทุนที่จะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัดอให้ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ทั้ง ๓ หลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวรา ไล้บางปิ้ง โทรศัพท์ ๐ ๒๐๐๙ ๙๘๑๕ หรือ ๐๙ ๖๕๓๕ ๖๔๒๔ และ คุณทวิดา พลสิทธิ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๐๐๙ ๙๘๓๒ หรือ ๐๙ ๙๓๒๖ ๑๕๒๔ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 3482-722x1024.jpg

Loading