จัดกิจกรรมการออกตรวจตราเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงานวันลาบโลก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดกิจกรรมการออกตรวจตราเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงานวันลาบโลก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ จุดเสี่ยง ดังนี้ 1. ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคาม และ 2. สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น ผลการปฏิบัติงาน พบนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพวัยในสถานที่ดังกล่าว จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ มิใช่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 แต่อย่างใด

Loading