งานในพิธีและเป็นวิทยากรในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดงานในพิธีและเป็นวิทยากรในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading