ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 โดยได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

วันที่ 10 มกราคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 โดยได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวนกว่า 81 คน ผลปรากฏ ไม่พบสารเสพติด ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดหลัก 5 ร่วม ( ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบรักษาสภาพให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุมตักสิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading