กิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยปฏิบัติการออกตรวจตราเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ จุดเสี่ยง ดังนี้ 1. ริมคลองสมถวิล และ 2. แก่งเลิงจาน ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบนักเรียน นักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพวัยในสถานที่ดังกล่าวแต่อย่างใด

Loading