กำกับ ติดตามการทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ลงพื้นที่ครั้งที่ 3 แบบ On-site ร่วมกับทีมที่ปรึกษา IQA AWARD ระดับภูมิภาค ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ และ ดร.จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย กำกับ ติดตามการทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ร่องรอยหลักฐาน รับทราบผลการทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD และความคิดเห็นที่มีต่อร่างต้นแบบนวัตกรรมดังกล่าว จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading